نایلون های کیسه شده مبلی

تولید نایلون های کیسه شده مبلی و برای ابعاد مختلف

تولید نایلون های کیسه شده مبلی و برای ابعاد مختلف

یکی از خدمات شرکت اطلس پلاستیک تولید کیسه نایلون مبلی جهت بسته بندی مبل بصورت سریع و ارزان میباشد.