نایلون حبابدار

تولید نایلون حبابدار بصورت کاور و کیسه شده

تولید نایلون حبابدار بصورت کاور و کیسه شده

برخی مزیت های نایلون حبابدار کیسه شده عبارتنداز: صرفه جویی در زمان، کاهش دور ریز به صفر، ....